GospodarkaPrawo

Poznaj swoje prawa

Share

Kiedy możesz zostać skontrolowany?

Niestety zawsze. Policjant na służbie ma prawo dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary (art. 15 Ustawy o Policji). Takim czynem jest posiadanie narkotyków. W polskim prawie nie ma dokładnie określonych kryteriów, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie posiadania narkotyków. Obowiązkiem policjanta przed rozpoczęciem legitymowania jest podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. Policjant nieumundurowany ma ponadto na żądanie obywatela okazać legitymację służbową, również w sposób umożliwiający jej odnotowanie. Odmowa wylegitymowania się policjanta w sposób wyżej opisany powinna skutkować Twoją odmową okazania dokumentu tożsamości. Żądaj udzielenia informacji, co do przysługujących Ci praw. Zawsze żądaj ustnego uzasadnienia od policjanta, który chce dokonać kontroli osobistej. Zapamiętaj, co powiedział i najlepiej zanotuj. Jeżeli masz taką możliwość, postaraj się wszystko nagrywać.

Kiedy możesz zostać zatrzymany?

Jeżeli kontrola osobista ujawniła, że posiadasz narkotyki, zostaniesz zatrzymany. W momencie zatrzymania policjant jest zobowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko oraz uprzedzić o obowiązku podporządkowania się wydawanym poleceniom jak też możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku niepodporządkowania się. Policja ma prawo cię zatrzymać, jeżeli zachodzi obawa, że ukryjesz się, zatrzesz ślady przestępstwa lub nie sposób ustalić twojej tożsamości (art. 244 kodeksu postępowania karnego – kpk). Po ustaleniu tych przesłanek musisz być natychmiast zwolniony (art. 248 kpk). Policja poinformuje cię o przyczynach zatrzymania – je również zapamiętaj i najlepiej zanotuj.

Jak się zachować?

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem z zasady karanym pozbawieniem wolności (w lżejszych przypadkach grzywną lub ograniczeniem wolności). Rozwiązanie to służyć ma jednak zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i docieraniu do osób mających problem z narkotykami. Jeżeli masz przy sobie narkotyki na swój własny użytek, stanowczo to podkreślaj. Podsumowując:
-jesteś tylko konsumentem narkotyków
-nie zamierzałeś z nikim się nimi dzielić – narkotyki masz na swój własny użytek
-narkotyków chciałeś użyć niezwłocznie po powrocie do domu
-zaznacz, że to jedyne narkotyki jakie posiadasz(jeżeli jednak masz jakieś narkotyki w domu, policja najprawdopodobniej je znajdzie, spodziewaj się przeszukania miejsca zamieszkania)
-nie odpowiadaj na żadne inne pytania, nie udzielaj żadnych dodatkowych informacji
-masz prawo odmówić składania dalszych wyjaśnień(nie opowiadaj o kolegach, nie wymyślaj, nie mów skąd wziąłeś narkotyki)
-żądaj przedstawienia na piśmie Twoich praw i obowiązków
-jeśli masz jakiekolwiek wątpliwość co do treści przedstawianych Ci do podpisu protokołów i dokumentów, odmów ich podpisywania; nie należy niczego podpisywać bez przestudiowania treści; jeżeli coś się nie zgadza, należy uczynić stosowne zastrzeżenia w protokole, pamiętaj, że każde wypowiedziane w trakcie zatrzymania lub podczas przesłuchania słowo może być użyte przeciwko Tobie; podpisanie oznaczać będzie potwierdzenie wszystkiego, co znajduje się w dokumencie.
nigdy nie poddawaj się karze, zawsze żądaj od prokuratury umorzenia postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość popełnionego przez ciebie czynu; powołuj się na nowy art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (prokurator może umorzyć postępowanie karne jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego, jeśli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości)
-jeżeli czujesz się źle, poproś o pomoc lekarską – Policja musi ci jej udzielić
-pamiętaj, że masz prawo do kontaktu z osobą najbliższą, pracodawcą, szkołą czy uczelnią (na żądanie), możesz wówczas zadzwonić do Rzecznika Praw Osób Uzależnionych
-czas zatrzymania nie może przekroczyć łącznie 72 godzin; w rzeczywistości wygląda to tak, że policja ma prawo zatrzymać Cię na 48h, jednak gdy złoży po tym czasie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, sąd ma 24h na doręczenie postanowienia o zastosowaniu wobec Ciebie tymczasowego aresztowania; jeżeli sąd po upływie tego czasu nie dostarczył w/w postanowienia żądaj wypuszczenia na wolność.

Protokół zatrzymania. Co powinno się w nim znaleźć?

Dokładne przyczyny zatrzymania oraz przyczyny kontroli osobistej, której cię poddano. Nie przyjmuj do wiadomości żadnych ogólnych stwierdzeń typu: „uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego” – policjant MUSI ci wyjaśnić, co stanowiło powód kontroli. Podobnie, żądaj podania KONKRETNYCYH przyczyn zatrzymania. Jeśli jesteś konsumentem narkotyków i nie zajmujesz się ich rozprowadzaniem, dopilnuj aby ta informacja znalazła się w dokumencie. Protokół zatrzymania podpisz tylko w przypadku, gdy jesteś w 100 procentach pewien co podpisujesz i jeżeli przekazano Ci pisemnie informację o Twoich prawach i obowiązkach.

Przejdźmy do złożenia zażalenia na bezzasadne zatrzymanie. Policja poinformuje cię(po prostu ich zapytaj), do którego sądu i w jakiej formie możesz to uczynić. Skontaktuj się wtedy z Biurem Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Masz prawo do złożenia zażalenia na zatrzymanie do sądu rejonowego (termin 7 dni), który sprawę powinien niezwłocznie rozpatrzeć. Pamiętaj, że zrzeczenie się prawa do zażalenia na bezzasadne zatrzymanie podczas składania oświadczeń do protokołu uniemożliwia późniejsze złożenie tegoż zażalenia!

Jeżeli brakuje któregoś z tych elementów – konsekwentnie odmawiaj podpisania protokołu zatrzymania. Zawsze zażądaj jego odpisu, aby później pokazać go prawnikowi. Zażaleń nie musisz składać natychmiast – poproś policjantów o informacje, w jaki sposób dopełnić formalności później.

Jak napisać zażalenie na zatrzymanie, kontrolę osobistą i przeszukanie miejsca zamieszkania?

Na policji koniecznie zaznacz, że chcesz złożyć zażalenie na kontrolę osobistą, zatrzymanie i przeszukanie miejsca zamieszkania. Informacja o tym żądaniu powinna pojawić się w protokole, który podpisujesz.

Zażalenie na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej i przeszukanie miejsca zamieszkania wnosi się do prokuratora – zapytaj policjantów, w jaki sposób je zaadresować.

Zażalenie na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej (jeżeli nie zostałeś przyłapany na konsumpcji narkotyków): opisz okoliczności, w których cię zatrzymano i podkreśl, że nic nie wskazywało, że popełniłeś przestępstwo.

Zażalenie na przeszukanie miejsca zamieszkania (jeżeli w twoim domu nie znaleziono narkotyków, koniecznie złóż zażalenie): posiadanie przez ciebie narkotyków przy sobie nie stanowi dowodu, że masz je w domu, nie powinno też automatycznie uzasadniać założenia, że w twoim domu znajduje się więcej narkotyków, zwłaszcza, gdy posiadasz przy sobie niewielkie ilości.

Zażalenie na zatrzymanie wnosi się do sądu rejonowego – tutaj również policja zobowiązana jest udzielić ci na twoje żądanie wszelkich informacji. Napisz, że nie miałeś zamiaru zacierać śladów, mataczyć ani nie było problemem ustalenie twojej tożsamości. Mimo to, policja postanowiła cię zatrzymać, co stanowi naruszenie twoich praw. A także przykład nieuzasadnionej represji za popełnienie czynu, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Osób Uzależnionych – pomoże ci napisać stosowne wnioski zażalenia
(dane kontaktowe do rzecznika – tel: 517-933-301, email: rzecznik@politykanarkotykowa.com).

Źródło:

narkopolityka.pl

prokurent.com

Previous post

Co policja wie na temat marihuany?

Next post

Seth Rogen i David Letterman rozmawiają o marihuanie

No Comment

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *