BadaniaZdrowie

Związek z konopi hamuje replikację SARS-CoV-2 w ludzkich komórkach płucnych

Share

Marsha Rosner z University of Chicago w Illinois i współpracownicy odkryli, że kannabidiol (CBD) i jego metabolit 7-OH-CBD silnie blokowały replikację SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka płuc. CBD zahamowało ekspresję genów wirusowych i odwróciło wiele z efektów, jakie wirus wywiera na transkrypcję genów gospodarza.

Związek ten indukował również ekspresję interferonów – białek sygnalizacji komórkowej, które są produkowane przez komórki gospodarza jako wczesna odpowiedź na inwazję wirusa. Co więcej, częstość występowania infekcji SARS-CoV-2 była o rząd wielkości niższa w kohorcie pacjentów, którzy przyjmowali CBD, w porównaniu z dobranymi pacjentami, którzy nie przyjmowali CBD.

“To badanie podkreśla, że CBD i jego aktywny metabolit, 7-OH-CBD, są potencjalnymi środkami zapobiegawczymi i terapeutycznymi dla SARS-CoV-2 na wczesnych etapach infekcji”, mówi Rosner i zespół.

Szybkie rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 uwydatnia potrzebę nowych metod leczenia

Mimo, że niedawno zatwierdzone szczepionki są obecnie wprowadzane w wielu krajach, wirus nadal szybko się rozprzestrzenia. Rosner i współpracownicy twierdzą, że to podkreśla potrzebę alternatywnych rozwiązań, szczególnie w populacjach z ograniczonym dostępem do szczepionek.

Jednak “do tej pory zidentyfikowano niewiele terapii, które blokują replikację SARS-CoV-2 i produkcję wirusa”, piszą badacze.

Więcej o SARS-CoV-2 i CBD

Wirus SARS-CoV-2 dostaje się do komórek gospodarza przede wszystkim poprzez związanie powierzchniowego białka wirusowego zwanego spike z receptorem ludzkiej komórki gospodarza – enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2). Genom wirusowy jest następnie tłumaczony na dwa duże polipeptydy, które są rozcinane przez wirusowe proteazy MPro i PLPro w celu wytworzenia białek niezbędnych do replikacji, składania i pączkowania wirusa.

Rosner i współpracownicy twierdzą, że niektóre badania wykazały, chociaż w ograniczonym zakresie, że niektóre kannabinoidy mają działanie przeciwwirusowe przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C i innym wirusom. Ponadto, doustny roztwór CBD jest już dopuszczony przez US Food and Drug Administration do leczenia epilepsji.

Czego dotyczyły aktualne badania?

Aby zbadać wpływ CBD na replikację SARS-CoV-2, badacze poddali komórki raka płuc z ekspresją ACE-2 (A549-ACE2) działaniu CBD przez 2 godziny przed zainfekowaniem ich SARS-CoV-2. Analiza komórek 48 godzin później wykazała, że CBD silnie zahamowało replikację wirusa w komórkach.

Ponieważ CBD jest często spożywane jako część ekstraktu z konopi siewnych, zespół zbadał, czy inne kannabinoidy mogą również hamować infekcję SARS-CoV-2, szczególnie te o blisko spokrewnionych strukturach.

Co godne uwagi, jedynym środkiem, który silnie hamował replikację wirusa było CBD; inne kannabinoidy o podobnej strukturze wykazywały ograniczoną aktywność przeciwwirusową lub nie wykazywały jej wcale. Ponadto metabolit CBD 7-OH-CBD, aktywny składnik CBD w leczeniu epilepsji, również skutecznie hamował replikację SARS-CoV-2 w komórkach A549-ACE2.

CBD skutecznie eliminuje ekspresję wirusowego RNA

Kiedy badacze sprawdzili, czy CBD może zapobiec proteolitycznemu rozszczepieniu przez Mpro lub PLpro, stwierdzili, że CBD nie ma wpływu na aktywność żadnej z tych proteaz. To doprowadziło zespół do hipotezy, że CBD jest ukierunkowane na procesy komórki gospodarza.

Zgodnie z tą hipotezą, sekwencjonowanie RNA zainfekowanych komórek A549-ACE2, którym podawano CBD przez 24 godziny, ujawniło znaczące tłumienie zmian w ekspresji genów wywołanych przez SARS-CoV-2.

CBD skutecznie eliminowało ekspresję wirusowego RNA, w tym RNA kodującego białko spike. Zarówno SARS-CoV-2 jak i CBD wywołały znaczące zmiany w ekspresji genów komórkowych, w tym ekspresji kilku czynników transkrypcyjnych.

Dalsza analiza RNA komórek gospodarza wykazała, że zmiany wywołane wirusem zostały prawie całkowicie odwrócone, ale zamiast powrotu komórek do normalnego stanu komórki, komórki zakażone CBD+wirus przypominały komórki poddane działaniu samego CBD.

A co z sygnalizacją interferonową?

Ponieważ wiadomo, że infekcja SARS-CoV-2 tłumi szlak sygnałowy interferonu, badacze sprawdzili, czy CBD może tłumić infekcję wirusową poprzez wprowadzenie tego szlaku. Niektóre geny były indukowane przez CBD zarówno w nieobecności, jak i w obecności SARS-CoV-2, w tym geny kodujące receptory interferonu i mediatory szlaku sygnałowego interferonu.

Ponadto CBD skutecznie odwróciło wirusową indukcję cytokin, które w późniejszych stadiach infekcji mogą wywołać śmiertelnie niebezpieczną odpowiedź zapalną zwaną “burzą cytokinową”.

“Tak więc CBD ma potencjał, aby nie tylko działać jako środek przeciwwirusowy na wczesnych etapach infekcji, ale również chronić gospodarza przed nadaktywnym systemem immunologicznym w późniejszych etapach”, mówi Rosner i zespół.

Zachorowalność na SARS-CoV-2 była niższa u pacjentów, którzy przyjmowali CBD

Wreszcie zespół ocenił częstość występowania infekcji SARS-CoV-2 u 82 pacjentów, którym przed badaniem SARS-C0V-2 przepisano CBD i u dopasowanych pacjentów, którym nie przepisano CBD.

Uderzające było to, że wśród pacjentów, którym przepisano CBD, zachorowalność na SARS-CoV-2 wynosiła tylko 1,2%, w porównaniu z 12,2% wśród dopasowanych pacjentów, którzy nie przyjmowali CBD.

“Znaczne zmniejszenie ryzyka infekcji SARS-CoV-2 o około rząd wielkości u pacjentów, którzy przyjmowali zatwierdzone przez FDA CBD, podkreśla potencjalną skuteczność tego leku w zwalczaniu infekcji SARS-CoV-2”, mówi Rosner i współpracownicy.

“Opowiadamy się za starannie zaprojektowanymi, kontrolowanymi placebo badaniami klinicznymi o znanym stężeniu i wysoce scharakteryzowanej formule w celu określenia roli CBD w zapobieganiu i leczeniu wczesnej infekcji SARS-CoV-2”, podsumowują. 

Ważna uwaga: bioRxiv publikuje wstępne doniesienia naukowe, które nie są recenzowane i w związku z tym nie powinny być traktowane jako rozstrzygające, wyznaczające kierunek praktyki klinicznej/zachowania zdrowotnego ani traktowane jako sprawdzone informacje.

Źródła: news-medical.netbiorxiv.org

Previous post

CBD zatrzymuje rozwój pleśni i pomaga zachować świeżość żywności krótkoterminowej

Next post

This is the most recent story.

No Comment

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *